วารสารการจัดการสมัยใหม่ ได้รับการคัดเลือก เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
ข่าวสารและกิจกรรม

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารการจัดการสมัยใหม่

ดาวน์โหลด


รูปแบบการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

คลิกดูรายละเอียดที่นี่


ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

คลิกดูรายละเอียดที่นี่


กำหนดการรับบทความ "การจัดการสมัยใหม่"

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน   ปิดรับบทความ 30 เมษายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  ปิดรับบทความ 15 ตุลาคม

 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

เนื้อหา
vote
ความสวยงาม
vote
Total votes: 161

 
วารสารการจัดการสมัยใหม่ ฉบับปัจจุบัน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555
 
วิดีโอ แนะนำวารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

กองบรรณาธิการ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู

รองศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ โรจนแสง

รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม

อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

ผู้จัดการ

อาจารย์ ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนพร สวรรค์พิทักษ์

ประภัสสร นามวงศ์

กองบรรณาธิการประจำภายนอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาสตราจารย์เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมสันต์ พิพิฒน์ศิริศักดิ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาจารย์ ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

อาจารย์ ดร.จุมพฎ บริราช

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร. พวงชมพู โจนส

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช