วารสารการจัดการสมัยใหม่ ได้รับการคัดเลือก เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
ข่าวสารและกิจกรรม

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารการจัดการสมัยใหม่

ดาวน์โหลด


รูปแบบการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

คลิกดูรายละเอียดที่นี่


ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

คลิกดูรายละเอียดที่นี่


กำหนดการรับบทความ "การจัดการสมัยใหม่"

ช่วงที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม

ช่วงที่ 2 สิงหาคม - ตุลาคม

 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

เนื้อหา
vote
ความสวยงาม
vote
Total votes: 182

 
วารสารการจัดการสมัยใหม่ ฉบับปัจจุบัน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555
 
วิดีโอ แนะนำวารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราจารย์ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู

รองศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ โรจนแสง

รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม

อาจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

ผู้จัดการ

อาจารย์สุรเดช หวังทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการ

อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา

นางประภัสสร นามวงศ์

กองบรรณาธิการประจำภายนอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาสตราจารย์เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมสันต์ พิพิฒน์ศิริศักดิ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาจารย์ ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

อาจารย์ ดร.จุมพฎ บริราช

มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร. พวงชมพู โจนส

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช