วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

(รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้)

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

กองบรรณาธิการ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

รองศาสตราจารย์ ดร ราณี อิสิชัยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงษ์

อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ผู้จัดการ

อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์

กองบรรณาธิการประจำภายนอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาสตราจารย์เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมสันต์ พิพิฒน์ศิริศักดิ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาจารย์ ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

อาจารย์ ดร.จุมพฎ บริราช

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร. พวงชมพู โจนส

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช