วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราจารย์ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู

รองศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ โรจนแสง

รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม

อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

ผู้จัดการ

อาจารย์ ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนพร สวรรค์พิทักษ์

ประภัสสร นามวงศ์

กองบรรณาธิการประจำภายนอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาสตราจารย์เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมสันต์ พิพิฒน์ศิริศักดิ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาจารย์ ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

อาจารย์ ดร.จุมพฎ บริราช

มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร. พวงชมพู โจนส

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช