วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล

(รองอธิบการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราจารย์ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร. พัทยา สายหู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร. พัทยา สายหู

รองศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ โรจนแสง

รองศาสตราจารย์.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม

 

ผู้จัดการ

รองศาสตราจารย์ นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ

 

ผู้รับผิดชอบ

อโณทัย งามวิชัยกิจ

 

ผู้ช่วยประสารงาน

ประภัสสร นามวงศ์

 

กองบรรณาธิการประจำภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาสตราจารย์เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

อาจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข

อาจารย์ ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง

อาจารย์ ดร.จุมพฎ บริราช

อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์

 

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช