วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุจินต์  วิศวธีรานนท์

 (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา  สายหู

รศ.ดร.เฉลิมพงศ์  มีสมนัย

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สุรีย์  เข็มทอง

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา  สายหู

รศ.ดร.เชาว์  โรจนแสง

รศ.ดร.ทิพวรรณ  บุญย์เพิ่ม

รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ

ดร.ลักษณา  ศิริวรรณ

 

ผู้จัดการ

ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

อนงค์ณัฐ  บุญเรืองงาม

 

กองบรรณาธิการประจำฉบับ (ภายนอก)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  อธิบุญโยภาส

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพร  เสี้ยนสลาย

รองศาสตราจารย์บุญเสริม  หุตะแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  แสงพิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร  หาญสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันติ์  พิพัฒน์ศิริศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร

อาจารย์ ดร.สุภาวดี  อิงศรีสว่าง

อาจารย์ ดร.สิงหะ  ฉวีสุข

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลืมนาม

อาจารย์ ดร.อรอนงค์  วัจนะพุกกะ

อาจารย์ ดร.จุมพฏ  บริราช

 

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช