วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา สายหู

รศ. ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา สายหู

รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง

รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

 

ผู้จัดการ

ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

อนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม

 

กองบรรณาธิการประจำฉบับ (ภายนอก)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส

รองศาตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

รองศาตราจารย์ ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย

รองศาตราจารย์บุญเสริม หุตะแพทย์

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

อาจารย์ ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง

อาจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

อาจารย์ ดร.อรอนงค์ วัจนะพุกกะ

อาจารย์ ดร.จุมพฏ บริราช

 

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช