วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา สายหู

รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา สายหู

รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง

รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

 

ผู้จัดการ

ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

อนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม

 

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช