วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา สายหู

รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา สายหู

รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง

รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

อาจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

 

ผู้จัดการ

ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ว่าที่ร.ต.เดชวัฒน์ อินทรลักษณ์

 

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช