วารสารการจัดการสมัยใหม่
 
คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา สายหู

รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา

รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.พัทยา สายหู

รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา

รศ.มานิต ศุทธสกุล

รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

 

ฝ่ายจัดการ

รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล

รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ

ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

ผศ.ดวงกมล วิลาวรรณ

ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์

ว่าที่ร.ต.เดชวัฒน์ อินทรลักษณ์

 

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

เจ้าของงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช