เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขต

วารสารการจัดการสมัยใหม่เป็นวารสารทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

-          เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ ทั้งแวดวงวิชาการและสังคม

-          เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการแขนงต่าง ๆ อาทิ

§  การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ

§  การจัดการด้านการเงินและการบัญชี

§  การจัดการด้านการตลาด

§  การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

§  การจัดการงานก่อสร้าง

§  เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการ

§  รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ การปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป