การส่งบทความ

รูปแบบการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ส่งบทความออนไลน์

ส่งบทความออนไลน์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ การรับบทความของวารสาร ดังนั้นของดรับบทความตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561)

 

ตรวจสอบสถานะของบทความที่ส่งออนไลน์


คู่มือการ Submission Online


 

คำชี้แจงการเสนอบทความเพื่อพิจารณตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสมัยใหม่

  1. ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวหนา
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ (ทุกคน) ประกอบด้วย 

- ชื่อนามสกุล ของผู้เขียนทุกท่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ใต้ชื่อเรื่องโดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวหนา 

- ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ครบทุกคน) ให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 12 pt ตัวปกติ

  1. บทความจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและ Abstract มีความยาวไม่เกิน 250 คำ และต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทยและพิมพ์ Keywords ใน Abstract ส่วนเนี้อความให้ใช้อักษรขนาด 14 ตัวปกติ
  2. การเขียนอ้างอิงในเนื้อความ และ บรรณานุกรม ให้เขียนตามแบบAPA (American Psychological Association) และ ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิง บทความฉบับภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด  ตัวอย่างเช่น สุพัฒนา อิศวภา (2554) งานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อโรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  ให้แปลงรูปแบบดังนี้ 

- อ้างอิงในเนื้อความให้ใช้เป็น  Issawapa (2011) แทนรูปแบบการอ้างอิงเดิมคือ สุพัฒนา อิศวภา (2554)

- บรรณานุกรมให้ใช้เป็น Issawapa, S. (2011). Factors affecting employee engagement towards Centara Grand at Central World Hotel Bangkok (Master’ thesis). Chiang Mai University. [In Thai] แทนรูปแบบการอ้างอิงเดิม คือ สุพัฒนา อิศวภา. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อโรงแรมเซ็นทรา    แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

 

ผู้เขียนจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

  1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสารการจัดการ สมัยใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน
  2. บทความที่จะได้รับกำรตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  3. บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารอื่น
  4. ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับถึงบรรณาธิการวารสารการจัดการสมัยใหม่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อนกำหนดการออกวารสารอย่างน้อย 2 เดือน 

วารสารการจัดการสมัยใหม่กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายนและธันวาคม)

 

ผู้ที่ประสงค์จะนำข้อเขียนในเล่มไปพิมพ์เผยแพร่ซ้ำจะต้องได้รับอนุญาตจำกผู้เขียนตามกฏหมายที่ว่าด้วยลิขสิทธิ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการวารสารการจัดการสมัยใหม่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทราบทุกครั้ง

ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารการจัดการสมัยใหม่เป็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

รูปแบบการส่งบทความโดยละเอียด